Skodje sogelag har dei siste åra arbeidd med kultur- og bygdehistorie for Skodje (allmennsoge). Forfattararbeidet er no ferdig og levert til forlaget for klargjering til trykking, og planlagt lansering er i forbindelse med Kulturveka på Skodje i slutten av oktober. Bokverket er i to band - «Skogbygder i fjordlandskap» og «Ved allfarvegen» - og er ei interessant forteljing om skodjesamfunnet frå dei eldste tider til vår tid.

Skodjesoga vart mogleg etter at Skodje sogelag fekk testamentert ein arv etter Olav Løvold (1910-2004). Tidlegare Skodje kommune har bidratt økonomisk, slik at sogelaget kunne engasjere Historisk institutt ved Høgskulen i Volda til å ta på seg prosjektet. Faghistorikarane Eldar Høidal ved stiftinga Viti (tidlegare Musea på Sunnmøre) og Harald Johannes Krøvel ved Høgskulen i Volda fekk oppdraget med å skrive bygdesoga.

Skodjesoga band1 Skodjesoga band2

Skodje soge­lag vart skipa i 1973 for å ta vare på og spreie kunnskap om folk sitt liv og virke i eldre tid. Soge­laget har gjeve ut gards– og ætte­soge for Skodje, og vi har no mange tilbod som m.a. årsskrift med his­toriske tema, his­toriske bygde­van­dringar, temakvel­dar, arena for slek­ts­gransk­ing og arrange­ment i tilknyt­ing til kul­turveka. Alle med inter­esse for lokalhis­to­rie er velkomne til å bli medlem, og vi ønskjer alle vel møtt til å ta del i arbei­det og bruke denne heimesida aktivt.

Hels­ing Skodje sogelag

 

I oktober i år startar Høgskulen i Volda (HVO) arbeidet med å skrive kultur- og bygdehistorie for Skodje; ei allmennsoge frå istid til notid, men med hovudvekt på dei siste 200 åra.  Manuskriptet skal vere klart for levering til forlag i desember 2020, og utgjeving vert til hausten i 2021.

 

Prosjektet

Sogelaget tok i 2014 opp å arbeide for å skrive ei kultur- og bygdehistorie for Skodje (allmennsoge). Grunnlaget er m.a. det som står i føreordet til Bygdebok for Skodje (Louis Giske, 1986), der boknemnda vonar at det kan finnast ressursar til dette.

Sogelaget fekk for nokre år sidan testamentert ein arv etter Olav Løvold, og med grunnlag  i desse midlane og føreordet i bygdeboka fekk sogelaget først professor i historie ved Høgskulen i Volda, Atle Døssland, til å utarbeide ei innhaldsskisse. Deretter vart det teke kontakt med kommunen om samarbeid for å gje ut ei allmennsoge. Hausten 2016 vart det nemnt opp ei felles arbeidsgruppe som vurderte både innhald, organisering, finansiering og innhenta tilbod frå høgskulen på forfattararbeid. Etter utgreiing frå arbeidsgruppa gjekk sogelaget sitt årsmøte 06.03.17 inn for prosjektet, og kommunestyret vedtok i møte 08.03.17 å gi tilskot til prosjektet.

Avtalen med høgskulen omfattar om lag 4 forfattarårsverk, prosjektleiing og fagleg kvalitetssikring, med oppstart i 2017 og levering av manuskript til forlag i desember 2020. Sogelaget oppnemner ei lokal bygdeboknemnd som skal følgje prosjektet. Sogelaget er oppdragsgjevar med juridisk og økonomisk ansvar, noko som er muleg fordi kommunen har løyvd eit økonomisk likeverdig bidrag.

Økonomisk ramme for prosjektet er om lag 5,3 mill. kr eks. mva, som vert finansiert med 2,25 mill kr frå kommunen, same beløp frå sogelaget, og resten med sal og ekstern/privat støtte. Kommunen stiller i tillegg med sekretær i bygdeboknemnda. Meirverdiavgifta vert søkt dekt av tilskotsordninga der frivillige lag og organisasjonar får kompensert mva-kostnadar.

 

Oppstart og kontraktsignering

Sogelaget inviterte i samråd med kommunen og høgskulen til pressemøte og presentasjon av prosjektet på  Gomerhuset i forbindelse med kontraktsignering den 28. juni.

Signering av kontrakt

Kjell Sindre Tysse, leiar i Skodje sogelag, og Harald Endre Tafjord, prosjektleiar og førsteamanuensis i historie ved Høgskulen i Volda, signerer kontrakta.