Skodje soge­lag vart skipa i 1973, etter kun­ng­jer­ing i lokal­pressa og med innkalling til skip­ingsmøte 5. desem­ber dette året.

For­målet med soge­laget den første tida var å føre vidare arbei­det som var gjort med bygde­bok for Skodje i 1961, der målet var å gje ut ei gards– og slek­t­shis­to­rie for Skodje kom­mune. Soge­laget stod for arbei­det med innsam­ling av stoff og skriv­ing, og i samar­beid med kom­munen vart bygde­boka gjeve ut i 1986.

For­målet med soge­laget i dag er primært å granske for­tida og alt av his­toriske og antik­varisk verdi innan­for Skodje sine grenser, og søke å ta vare på ver­diar og spreie kunnskap om folk sitt liv og virke i eldre tid.

I heile soge­laget si lev­etid har det nesten kvart år like før jul blitt gjeve ut eit årsskrift med aktuelle his­toriske tema. Nem­nast kan også his­toriske bygde­van­dringar som etter kvart har blitt fast innslag kvar haust. Soge­laget stiller også opp under Skod­jeda­gane og Kul­turveka som har vore arrangert på Gom­re­huset sidan 2009. Det nyaste tilbodet er ein temakveld kvar vår og haust, og heime­side på inter­nett med infor­masjon og stoff som vil vere inter­es­sant for alle med tilknyt­ing til Skodje.

Soge­laget tilbyr medlem­skap som er ope for alle mot betal­ing av årskontingent.